«ШТАБ» ОҚЫТУ КУРСТАРЫН ӨТКІЗУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЛІСІМ ШАРТЫ


ОҚЫТУ КУРСТАРЫН ӨТКІЗУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ШАРТЫ / ДОГОВОР

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ

город/Алматы /қаласы

№ _______________

«____» _________________2021 ж\г.  Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «Абрикос» Жеке кәсіпкер ЖК Куәлігінің сериясы 85599 № KZ52UWQ1120477, 28 желтоқсан 2018 ж., (әрі қарай – Орындаушы) атынан қызмет ететін Директор Сабырбеков Бакытбай Аманжолович бірінші тараптан, және бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын азамат(ша) бұдан әрі бірлесе «Тараптар», жеке-жеке «Тарап» деп атала отырып осы білім беру қызметін көрсету туралы келісім-шартты (бұдан әрі - «Шарт») төмендегідей мәтінде жасасты:
Индивидуальный предприниматель «Абрикос» СвидетельствоИП, Серия 85599 от 28 декабря 2018 г., в лице Директора Сабырбекова Бакытбая Аманжоловича, действующего на основании Свидетельство, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка) именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ШАРТ ПӘНІ

1.               ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.           Осы Шартпен бекітілген тәртіп пен талаптарға сәйкес, Орындаушы Тапсырыс берушіге кіріспе СПРИНТ курсын өткізуге байланысты қызметін көрсетуге, ал Тапсырыс беруші осы Шартпен айқындалған көлемде, мерзім мен тәртіпке сәйкес осы қызмет үшін төлемақы төлеуге міндеттенеді. Оқу тек жұмыс күндері өтеді.
1.2.           Курс Қазақстан Республикасының нормативті-құқықтық аткілеріне сәйкес құрастырылған.
1.3.           Курстың мерзімі 20 күнтізбелік күн.
1.4.           Білім беру қызметін көрсету орны https://sabyrbekov.academy/ интернет кеңістігі.
1.5.      Егер курс қатысушысы үй тапсырмасын орындамаса, келесі алгоритм қолданылады: алғашқы ескерту-50 000 тенге көлемінде айыппұл, екінші ескерту-100 000 теңге көлемінде айыппұл, үшінші рет- курстан шығару.
1.1.           Исполнитель принимает на себя обязательства по организации онлайн курса СПРИНТ, который состоит из 20 календарных дней, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в размерах, сроках и в порядке, предусмотренными в настоящем Договоре. Обучение проводится только в будние дни.
1.2.           Организация процесса образования осуществляется на основании учебного курса, составленным в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
1.3.           Срок полного курса обучения составляет 20 календарных дней.
1.4.           Местом оказания образовательных услуг является интернет пространство https://sabyrbekov.academy/
1.5.      В случае не выполнения домашнего задания участником курса используется следующий алгоритм: первое предупреждение – штраф в размере 50 000 тенге, второе предупреждение – штраф в размере 100 000 тенге, на третий раз – исключение из курса.

2.               ОҚУ ТӨЛЕМАҚЫСЫН ТӨЛЕУДІҢ КӨЛЕМІ, УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

2. РАЗМЕР, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ


2.1.           Курс бойынша қызметтің құны 990 000 теңгені құрайды
2.2.           Тараптар осы Шартқа қол қойылған күннен бастап, Тапсырыс беруші үш күнтізбелік күннен кешіктірмей төлемақыны осы Шартта көрсетілген Орындаушының есепшотына төлем жасайды.
2.3.           Тапсырыс беруші мүгедектігі туралы анықтаманы ұсынған жағдайда оған 50% жеңілдік ұсынылады.
2.4.           Осы келісім бойынша жасалған алдын-ала төлем сомасы қайтарылмайды. Бұл сома курстың жалпы құнына қосылады.
2.5.           Төлемақы осы Шарттың 2.2, тармақтарына сәйкес төленбеген жағдайда Тапсырыс берушіге курс ашылмайды.
2.6.           Төлемақы Орындаушының банк есепшотына түскеннен бастап төленген болып есептеледі.
2.7.           Осы Шарт мерзімінен бұрын Тапсырыс берушінің нитімен бұзылған жағдайда, төлемақы қайтарылмайды.

2.1.          Стоимость услуги за курс составляет 990 000 тенге
2.2.           Оплата производится Заказчиком не позднее трех календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами, на расчетный счет Исполнителя, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
2.3.           В случае предоставления Заказчиком справки об инвалидности предоставляется скидка в размере 50% на все курсы.
2.4.           Сумма предоплаты внесённый по настоящему договору возврату не подлежит. Данная сумма включена в общую стоимость курса
2.5.           При отсутствии Оплаты в соответствии с п.2.2, настоящего Договора Заказчику не предоставляется доступ к курсу.
2.6.           Оплата признается осуществленной с момента поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
2.7.           В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, сумма оплаты не возвращается.

3.        ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.           Орындаушының міндеттері:
1)               Тапсырыс беруші курсқа қабылдау талаптарын орындап, №1 кестеде бекіткен төлемді толығымен төлеген жағдайда, Тапсырыс берушіге курстың материалдарын ұсынады;
2)               егер Тапсырыс беруші курстың басталуына дейін курсты оқудан бас тартқан жағдайда ғана Орындаушы Тапсырыс берушіге төлем сомасының 80% қайтаруға міндеттенеді.
     Қалған жағдайда төлем сомасы қайтарылмайды. Ақша сомасы Тапсырыс берушінің шарттың 9-тармағында көрсетілген есеп шотына 10 жұмыс күні ішінде аударылады. Қайтару сомасының 20% ұсталады (тапсырыс берушіні білім платформасымен қамту мен тіркеуге кеткен және т.б. ұйымдастырушылық шығындар)       
3)          үй тапсырмасын 24 сағат ішінде тексеруге;
4)          тапсырыс берушіні сапалы біліммен қамтамасыз ету.
3.2.           Орындаушы құқылы:
1)               Осы шартқа сәйкес, Тапсырыс берушінің өз міндеттерін адал және толық орындауын талап етуге, Орындаушының ішкі тәртібін сақтауды, Орындаушының қызметкерлері мен өзге де өкілдеріне құрметпен қарауын, қарым-қатынаста әдептілік танытуын Тапсырыс берушіден талап етуге;
2)               Осы шартқа сәйкес белгіленген мерзімде курстың жалпы соммасын төлемеген жағдайда, Тапсырыс берушіні курсқа қабылдамауға;
3)               Осы шартпен белгіленген негізде және тәртіпте осы Шартты бұзуға, сонымен қатар Тапсырыс беруші осы Шартты өрескел бұзғаны жағдайда шартты бұзуға.
4)               Осы шарттың 3.4-тармағының бұзылуы анықталған жағдайда. Тапсырыс берушіден
1 000 000 теңгемөлшеріндегісоманыөндіріпалуға.

3.3.           Тапсырыс берушінің міндеттері:
1)               осы шарт бойынша төлемақыны уақытылы және толық төлеуге;
2)               қызметкерлерге және Орындаушының өзге де өкілдеріне құрметпен қарауға, қарым-қатынаста әдептілік танытуға;
3)               Орындаушы берген білімді, іскерлікті меңгеруге;
4)               Орындаушының мүлігіне материалды зиян келтірген жағдайда, оның нарықтық құны көлемінде орнын толтыруға міндетті.

3.4.           Тапсырыс берушіге тыйым салынады:
1)               https://sabyrbekov.academy/ Интернет кеңістігіндегі әдістемелік материалдарды таратуға;
2)               коммерциялық және коммерциялық емес мақсаттарда бейне, аудио, фотоматериалдарды қайта жазуға,жүктеуге және таратуға;

3.5.           Тапсырыс беруші құқылы:
1)               сапалы қызыметті талап етуге;
3.6.           Осы Шартқа қол қоя отырып Тапсырыс беруші төмендегіге келісім береді:
1)               аудио, фото, кино, видео түсірілімін жасауға (түсірілімді жүргізуге қарсы болса, Тапсырыс беруші үш күнтізбелік күн ішінде Орындаушыға жазбаша қарсылық білдіруі тиіс);
2)               Тапсырыс берушінің жеке ақпаратымен келесі әрекеттерді жүзеге асыруға: жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жаңарту, өзгерту, қолдану.
3.1.           Исполнитель обязуется:
1)               зачислить Заказчика и предоставить доступ к материалу курса, при условии полной оплаты в размере выбранной программы в соответствий с таблицей №1;
2)               возвратить Заказчику 80% сумму оплаты, в случае если Заказчик передумал проходить курсы до начала самого курса и оповестил об этом Исполнителя.
           В остальных случаях возврат денежных средств не осуществляется ,
Возврат денежных средств производиться в течение 10 рабочих дней на указанные реквизиты Заказчика в п.9 договора.                                                                                                       
Удерживается 20% от суммы возврата (организационные расходы обеспечения заказчика платформой, регистрация и пр. расходы);
3)               проверить домашнее задание в течение 24 часов;  
4)               обеспечить качественное обучение Заказчику.
3.2.           Исполнитель имеет право:
1)               требовать от Заказчика добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Договором, а также корректного и уважительного отношения к работникам и другим представителям Исполнителя;
2)               отказать в приеме на обучение, в случае не произведения оплаты общей стоимости курса, в сроки, установленные настоящим договором;
3)               расторгнуть настоящий Договор на основании и в порядке, установленном настоящим Договором, а также за грубое нарушение настоящего Договора Заказчиком.
4)               в случае обнаружения нарушения пункта 3.4. настоящего Договора, взыскать с Заказчика сумму в размере 1 000 000 тенге.

3.3.           Заказчик обязуется:
1)               своевременно и надлежащим образом произвести оплату по настоящему Договору;
2)               уважительно и корректно относиться к работникам и другим представителям Исполнителя;
3)               усваивать знания, умения предоставленные Исполнителем;
4)               в случае нанесения Заказчиком материального ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб в размере его рыночной стоимости.

3.4. Заказчику запрещается:
 1)  распространять методические материалы использованные в интернет пространстве https://sabyrbekov.academy/;
2)  переписывать, загружать и распространять видео, аудио, фото материалы в коммерческих и некоммерческих целях;

3.5.           Заказчик имеет право:
1)               требовать качественного оказания услуг;
3.6.           Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на:
1)               аудио-, фото-, кино- и видеосъемку Заказчика (в случае несогласия с проведением съемок Заказчик должен в течение трех календарных дней предоставить Исполнителю письменный отказ от ее проведения);
2)               проведение действий с персональными данными Заказчика: сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, рассылка сведений посещаемости Заказчика.


4. ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІ

4.               СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Тапсырыс беруші курс ақысын төлеген сәттен бастап шарт күшіне енеді және 2 айдан кейін шарт толық аяқталады деп есептеледі.
4.1.           Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком и действует в течений 2 месяцев после подписания.
4.2. Тапсырыс беруші осы шартты бұзудың болжамды мерзіміне (осы Шарттың тоқтатылу күні) он бес күнтізбелік күнге дейін мерзімде алдын-ала жазбаша ескерте тұрып, осы шарттың талаптарынан бас тартуға құқылы.
Осы Шарт осындай мән-жайлар бойынша тоқтатылған жағдайда, жүргізілген төлем сомасы қайтарылмайды.

4.2.           Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения условий настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора («День прекращения настоящего Договора).
В случае прекращения настоящего Договора по таким обстоятельствам, сумма произведенной оплаты не возвращается.

5. ТАРАПТАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.               ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Осы шарттың талаптары бұзылған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы шарттың ережелеріне сәйкес жауапты болады.
5.1.           В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.
5.2. Тараптардың біреуіне осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаудан немесе тиісті түрде орындамаудан келтірілген шығындар, толық мөлшерде өндіріледі.
5.2.           Убытки, причиненные одной из Сторон неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, взыскиваются в полной сумме.6. ФОРС-МАЖОР

6.               ФОРС-МАЖОР

6.1. Форс-мажор салдарынан Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.
6.1.        Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Форс-Мажорға Тараптардың міндеттемелерін орындауға ықпал ететін, Тараптардың еркіне бағынбайдын, осы шарт бойынша Тараптардың жауапкершілігіне әкеп соқпайтын келесі жағдайлар жатады: соғыс, тәртіпсіздіктер, эмбарго, блокадалар, ереуілдер, жер сілкіністері, су апаттары, өрт, кез-келген әскери іс-қимылдар, мемлекеттік органдардың шешімдері, немесе осы Шартты орындауға кедергі келтіретін өзге де ұқсас себептер.
6.2.        К форс-мажору по настоящему Договору относятся обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств Сторон, неподвластные воле Сторон, не влекущие ответственности Сторон по настоящему Договору: войны, беспорядки, эмбарго, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, любые военные действия, решения государственных органов, либо иные подобные причины, препятствующие выполнению настоящего Договора.
6.3. Форс-Мажор жағдайы туындаған Тарап, бес күнтізбелік күн ішінде басқа тарапты жағдайдың басталу уақыты мен сипаты туралы жазбаша нысанда хабарлауға тиіс.
6.3.        Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора должна незамедлительно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием даты начала и характера обстоятельств.


7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.               ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Осы Шартты орындау барысында немесе оны бұзу, тоқтату, жарамсыз деп тану бойынша пайда болған даулар, талаптар мен келіспеушіліктер келіссөз немесе талап ету арқылы шешіледі.
7.1.           Споры, разногласия и требования, возникшие при исполнении настоящего договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, разрешаются путем непосредственных переговоров либо в претензионном порядке.
7.2. Талапты қарау мерзімі адресатпен қабылданған күннен бастап он бес күнді құрайды.
7.2.           Срок рассмотрения претензии составляет пятнадцать рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 
7.3. Осы Шартқа байланысты туындайтын немесе оның бұзылуы, тоқтатылуы немесе жарамсыздығына қатысты болатын барлық даулар, қарама-қайшылықтар, талаптар сотта қаралуға/шешілуге жатады.
7.3.           В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с настоящим Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в суде.
7.4.Осы шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен шешіледі. Қазақстан Республикасының құқығы осы шарт бойынша қолданыстағы құқық болып табылады.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Применимым правом является право Республики Казахстан.8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.               ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Осы Шартпен байланысты қажетті немесе рұқсат етілген кез-келген хабарландыру немесе сұраныс жазбаша нысанда жасалады.
8.1.           Любое уведомление или запрос, необходимые или разрешенные в соответствии с настоящим Договором, исполняются в письменном виде.
8.2. Осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер Тараптардың келісімінсіз үшінші тұлғаларға өткізіле алмайды.
8.2.           Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.3. Тараптар осы Шарттың талаптарын, қаржылық, коммерциялық және осы Шарттан пайда болатын ақпаратты мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғаларынан басқа үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді.
8.3.           Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, а также финансовую, коммерческую и иную информацию, вытекающую из настоящего Договора третьим лицам.
8.4. Орындаушымен келісе отыра Тапсырыс беруші курс үшін (жағдайдың орын алу барысында) осы шарт бойынша төлемақының төлеу тәртібінің баламалы нұсқасын таңдауы мүмкін.
8.4.           Заказчик может выбрать альтернативный вариант оплаты по данному Договору за курс предложенный Исполнителем (на момент совершения события).
8.5. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V ҚРЗ заңына және басқа ҚР заңнамалық актілеріне (бұдан әрі бірге «Заң» деп аталады) сәйкес, Орындаушының оның қызметі барысында және/немесе Тапсырыс беруші (бұдан әрі – Деректер субъектісі) және Орындаушы арасындағы азаматтық-құқықтық және/немесе басқа қатынастары шеңберінде Орындаушыға мәлім болатын немесе Деректер субъектісіне қатысты дербес деректерді және электронды, қағаздағы және (немесе) өзге материалдық тасымалдаушыда тіркелген барлық мәліметтерді Заңның және/немесе Деректер субъектісі және Орындаушы арасында жасалған басқа шарттар аясында және оларға сәйкес жинауға және өңдеуге сөзсіз келісімін береді.
Бұл ретте, қайтарып алу Заңға қайшы келген немесе Орындаушы алдында орындалмаған міндеттемелері бар болған жағдайларда Заңға сәйкес бұл Келісімді қайтарып алуға құқығының жоқ екендігі Тапсырыс берушіге мәлім.
Осы арқылы Мектеп Заң талаптарын және/немесе Тараптар арасындағы уағдаластықтарды сақтау шартымен бұдан әрі                          қарай Таспырыс берушінің дербес деректерінді жинауға, өңдеуге қатысты Орындаушыға қандай да бір наразылығым                           болмайтындығын растайды.
8.5.           В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК и иными законодательными актами Республики Казахстан (далее совместно именуются как «Закон»), сторона, являющаяся субъектом персональных данных (именуемая далее в настоящем пункте как «Субъект данных») настоящим предоставляет Исполнителю безусловное согласие на сбор и обработку своих персональных данных, то есть всех сведений, относящихся к Субъекту данных и зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, которые будут или стали известны Исполнителю в процессе его деятельности и/или в рамках гражданско-правовых и иных отношений между Сторонами. Исполнитель вправе осуществлять сбор и обработку персональных данных только в рамках и в соответствии с Законом и/или договорами, заключенными/заключаемыми между Сторонами.
При этом Субъекту данных известно о том, что согласно Закону, он не вправе отозвать настоящее согласие в случаях, если этот отзыв будет противоречить Закону.
Настоящим Субъект данных подтверждает, что каких-либо претензий к Исполнителю касательно сбора и обработки персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Исполнителем требований Закона и/или достигнутых Сторонами договоренностей.
8.6. Тараптар арасында кез-келген ауызша жасалған келсім-шарттар, бірақ осы Шартта көрсетілмесе өзінің заңи күшінен айырылады. Тараптар Шартқа қол қою сәтінен бастап, Шарттан туындаған мұндай даулар болған жағдайда, осындай келсімдерге сілтеме жасау құқығынан айырылады.   
8.7. Осы Шарт бірдей заң құқығына ие, қазақ және орыс тілдерінде, екі данада әр Тарап үшін жасалынды. Осы Шарттың ережелерін талқылау барысында келіспеушіліктер пайда болған жағдайда, орыс тілінде жасалған үлгінің күші басым болады.
8.6.           Любые устные договоренности, имевшие место между Сторонами, но не предусмотренные настоящим Договором, утрачивают юридическую силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора. С момента подписания Договора, Стороны лишены права ссылаться на такие договоренности при возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора.
8.7.           Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенные на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае возникновения разногласий при толковании правил настоящего Договора, версия на русском языке будет иметь приоритет.